Oldal kiválasztása

A készpénzforgalom korlátozására kiemelt célja a jogalkotónak. Ez azonban nem egy magyar találmány. Általános tendenciaként megfigyelhető, hogy a fejlett gazdaságok igyekeznek visszaszorítani a készpénzes fizetéseket és az elektronikus tranzakciók felé tolnák a pénzforgalmat. 

Tekintsük át a szabályokat, jó ezeket fejben tartani, hiszen bármikor felmerülhet kérdésként mi is a pontos előírás.

A gazdasági folyamatok átláthatóságának növelése, és ezzel a feketegazdaság elleni eredményesebb fellépés lehetőségének megteremtése érdekében 2013. január 1-jétől a törvény 1,5 millió forintban maximálja a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók között szerződésenként és havonta készpénzben kifizethető ellenérték összegét. A kifizetési korlát megszegése esetén mind a készpénzszolgáltatást teljesítő, mind pedig az azt elfogadó adózó – a készpénzszolgáltatásnak az 1,5 millió forintot meghaladó része után 20%-os mértékű – mulasztási bírsággal sújtandó.

 

FONTOS:

  • A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók körét az Art. 38. § (2) bekezdése határozza meg. E szerint legalább egy belföldi pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie a belföldi
    • jogi személynek,
    • jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságnak,
    • általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélynek, ideértve az egyéni vállalkozót is.
  • Az Art. 38. § (3b) bekezdése értelmében az ugyanazon felek között megkötött több szerzıdésből fakadóan ugyanazon pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó részére teljesített kifizetéseket egy szerződés alapján teljesített készpénzszolgáltatásnak kell tekinteni, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy a felek közötti jogügylet több szerződésben való meghatározásának célja a rendeltetésszerő joggyakorlás elvének megkerülése.
  • A készpénzben való kifizetések korlátozása, és így a korlátozás figyelmen kívülhagyásához kapcsolódó mulasztási bírság csak a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózókra vonatkozik, és kizárólag a vállalkozási tevékenységhez (adóköteles tevékenységhez) kapcsolódó vagy azt szolgáló ügyletekre. Így például egy általános forgalmi adó fizetésére kötelezett egyéni vállalkozó által – hiába pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett és rendelkezik is pénzforgalmi számlával – a családja számára vagy saját magának (mint magánszemélynek) beszerzett termék tekintetében nem áll fenn a pénzforgalmi számláról történı fizetési kötelezettsége, hanem ezen ellenértéket készpénzfizetéssel is jogszerően teljesítheti.
  • Nem minısül készpénzfizetésnek, ha a fizetés következményeként legalább az egyik félnél megvalósul a bankszámla jóváírás vagy –terhelés. Ennek megfelelıen, mivel a készpénzfizetéshez az egyik fél részérıl pénzintézeti kiegyenlítés kapcsolódik, nem minısül készpénzfizetésnek például, ha az ügyfél bankszámlájára szóló készpénzátutalási megbízással  (csekkel) kerül feladásra készpénz, vagy ha az ügyfél bankszámlájára, az ügyfél bankszámláját vezető banknál történik a tartozás kiegyenlítése készpénz befizetésével vagy, ha a banknak adott rendelkezés alapján az adózó bankszámlájáról az ügyfél részére történik készpénzkifizetés a tartozás kiegyenlítésére. Amennyiben a kifizetést teljesítő adózó az ellenérték egy részét készpénzfizetéssel, a fennmaradó részt pedig átutalással teljesíti, akkor az átutalás útján teljesített összeg a szankcionálás során figyelmen kívül hagyandó.

 

További fontos információt a NAV által kiadott 3002/2013-as tájékoztatójában lehet megtalálni.

forrás: nav.gov.hu