Oldal kiválasztása

A belföldi fordított adózásnak az a célja, hogy megakadályozza, vagy legalábbis megpróbálja visszaszorítani az adott területen megvalósuló adócsalásokat. A jogalkotó tehát jellemzően a gazdasági élet olyan területeire terjeszti ki a fordított adózást ami kiemelt kockázatot jelent ebből a szempontból.

Összeszedem az Áfa törvény azon paragrafusait, amelyek az ingatlan ügyletekhez fordított adózást rendelnek, természetesen ha teljesülnek az előírt személyi feltételek is:

 1. Áfa törvény 10. §-ának d. pontja: Generálkivitelező által megrendelésre, meghatározott készültségi fokra felépített ingatlan.
  10. § Termék értékesítésének minősül továbbá:
  d) az építési-szerelési munkával létrehozott, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzendő ingatlan átadása a jogosultnak, még abban az esetben is, ha a teljesítéshez szükséges anyagokat és egyéb termékeket a jogosult bocsátotta rendelkezésre. 2. Áfa törvény 86. §-ának  (1) bekezdés j. és k. pontja: Abban az esetben alkalmazzuk a fordított adózást, ha az értékesítő élt a választási jogával és adókötelesség tette az eladást.
  86. § (1) Mentes az adó alól:
  j) a beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, kivéve annak a beépített ingatlannak (ingatlanrésznek) és az ehhez tartozó földrészletnek az értékesítését, amelynek
  ja) első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg; vagy
  jb) első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély jogerőre emelkedése vagy használatbavétel-tudomásulvételi eljárás esetén a használatbavétel hallgatással történő tudomásulvétele és az értékesítés között még nem telt el 2 év, vagy beépítése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti egyszerű bejelentés alapján valósult meg, és a beépítés tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között még nem telt el 2 év;
  k) a beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése, kivéve az építési telek (telekrész) értékesítését;


 3. Áfa törvény 142. §-ának (1) bekezdés b. pontja: Ez a bekezdés különösebb magyarázatra nem szorul.
  142. § (1) Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti:
  b) a szolgáltatás nyújtásának minősülő olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására – ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányul, feltéve, hogy az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása, egyéb megváltoztatása építési hatósági engedély-köteles, építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez kötött, amelyről a szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának;